Igénylőlap_tanulói_tankönyvtámogatáshoz_a_2018

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a nappali tagozatos tanulók számára biztosított ingyenes tankönyvjuttatás szabályairól. Az Intézmények az ingyenes tankönyveket többféle módon biztosíthatják a rászoruló tanulóknak.

1. az iskolai könyvtárból vagy

2. a könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés vagy

3. a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2020/2021. tanévre

Az intézmény neve: Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.     OM:029324

A tanuló

neve: _____________________________________________________________________ osztálya: ___________________


lakcíme: ______________________________________________________________________________________________


Oktatási azonosító száma: ____________________________ diákigazolvány száma: _________________________________

A szülő (törvényes képviselő)

neve: _________________________________________________________________________________________________


lakcíme: ______________________________________________________________________________________________


személyazonosító iratának típusa: ______________________ azonosító száma: _____________________________________

Alulírott a fent nevezett tanuló nevében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi

CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:

A tanuló: Jelölje x-szel a megfelelőt Jogosultság jogcíme Benyújtandó igazolás
a) tartósan beteg szakorvosi igazolás másolata vagy igazolás az emelt családi pótlék összegéről
b)

SNI – diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

SNI – testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, vagy halmozottan fogyatékos

szakértői vélemény másolata
c) három- vagy többgyermekes családban él igazolás a családi pótlék összegéről
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult igazolás a családi pótlék összegéről
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül az erről szóló ÉRVÉNYES határozat másolata
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül gyámhatósági határozat/igazolás

Kérjük, hogy a megfelelő dokumentumok másolatát is csatolják az igénylőlaphoz!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az általam megjelölt kedvezményrevaló jogosultságom ez év október 1-jén fennáll, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.

Az igénylés jogszerűségéért és az indokok valódiságáért a szülő (gondviselő) a felelős.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 01. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig köteles vagyok befizetni.

Kérem, hogy amennyiben a fentiek alapján az Ön gyermeke jogosult lesz a 2020/2021-es tanévben

ingyenes tankönyvellátásra, azt a mellékelt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolja!

Dátum: ....................................                                           ..........................................................................................

szülő/törvényes képviselő vagy nagykorú tanuló aláírása

Az alábbi részt az iskola tölti ki! Határozat

A normatív kedvezmény iránti igénylése jogos, a szükséges dokumentumokat határidőre rendelkezésre bocsájtotta, a tanuló ingyenes tankönyvellátásban (normatív kedvezmény) részesül a 2020/21-es tanévben ………………………………… értékben.

Kelt: Sárospatak, 2020. szeptember 01.

                                                                                                   …………………………………..

                                                                                                             igazgató aláírása


A 2017/2018-as tanév rendje

 

Az intézmény nyitvatartása munkanapokon 7:00 - 20:00

Az intézményvezetés fogadóórái: minden hétfőn és szerdán 14:00 – 15:30

Pedagógusok fogadóórái: minden kedden és csütörtökön 14:00 – 15:00

Iskolai tanítás nélküli munkanapok: 2017. december 20-22., 2018. március 26-28., 2018. május 07-08.

Szeptember 01. (péntek)

A 2017/2018-as tanév tanévnyitó istentisztelet, iskolaudvar (800), első tanítási nap
Szeptember

Budapesti, Tanulmányi kirándulás

(megfelelő érdeklődés esetén)

Szeptember 04. (hétfő)

A 2016/2017-es tanév dokumentumainak lezárása, leadása

(törzslapok, kiadott osztálynaplók leadása, nyári gyakorlatok bevezetése)

Minden hónap első kedd reggelén 8:00

Istentisztelet a Református Templomban (Vay)

Szeptember 20. Iskolai tanulmányút a felvidéki Perbenyikbe
Szeptember 22. Holland vendégek látogatása a Vay-ban
Szeptember 28. Iskolánk népszerűsítő és bemutató napja Kárpátaljai igazgatók, szülők számára
Szeptember 21. (csütörtök) Szülői értekezletek a 9. évfolyamok számára
Szeptember vége Hulladékgyűjtés a városban
Szeptember 25. (hétfő) Tanmenetek, munkatervek leadása
Szeptember 28. (csütörtök) Pecúravató (Dancs László, Braunné Kiss Marianna)
Október 05. (csütörtök) Az aradi vértanúk emléknapja (felelősök: osztályfőnökök)

Október 20. (péntek)

Október 23. hétfő

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról (Tokár Rita, Dancs László)

Nemzeti ünnep

Október 27. (péntek)

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Műsor a Reformációról

Október 30-November 03-ig Őszi szünet
November 06. (hétfő) Az őszi szünet utáni első tanítási nap
November 07-08. (kedd-szerda) Szülői értekezletek
November 13. (hétfő) Pályaválasztási Kiállítás és nyílt nap (Fedor Mátyás igh.)
November 16. (csütörtök) Nevelési értekezlet
November 17. (péntek) Szalagavató ünnepség (Viczmándi Zsolt, Vinkler Zsolt, Majorné Danyi Katalin, Tokár Rita)
December 19. (kedd)

Karácsonyi ünnepség (Dr. Enghyné Zergi Márta)

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

December 20-21-22. Tanítás nélküli munkanap
December 27-január 02-ig Téli szünet
Január 03. (szerda) A téli szünet utáni első tanítási nap
Január 25. (csütörtök) Félévi osztályozó értekezlet
Január 26. (péntek) A 2017/2018-as tanév első félévének utolsó tanítási napja
Január 19. (péntek) A magyar kultúra napja (felelősök: Majorné Danyi Katalin, Tokár Rita)

Január 26. (péntek)

Február 02. (péntek)

Első félév vége

Félévi eredmények kiértesítésének határideje

Február 01. (csütörtök) Félévi tantestületi értekezlet
Február A tanév végi záróvizsgákra (érettségi, szakmai vizsgák) való jelentkezés határideje
Február 15 – április 15. NETFIT felmérés
Február 23. (péntek) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
Március 05-09. Vay-s diákok Hollandiában
Március 08. (csütörtök) Nőnapi ünnepség
Március 6-7. (kedd-szerda) Szülői értekezletek
Március 08. (csütörtök) Nevelési értekezlet
Március 14. (szerda) Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról (Tokár Rita, Dancs László)
Március 15. (csütörtök) Munkaszüneti nap
Március 22. csütörtök Húsvéti intézményi istentisztelet, Református Templom
Március 23. (péntek) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Március 26. Tanítás nélküli munkanap Diákönkormányzat részére
Április 05. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Március 29-április 03-ig Tavaszi szünet
Április 04. (szerda) A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Április Vay Napok, Épületgépész és Gépjárműtechnikai Kiállítás
Május 03. (csütörtök) Osztályozó értekezlet
Május 03. (csütörtök) A végzős tanulók utolsó tanítási napja
Május 05. (szombat) Ballagás
Május 07-08. Tanítás nélküli munkanap (szakgim. 07-08., szakköz.07.)
Május 07. (hétfő) Írásbeli érettségi vizsgák kezdete
Május 14. (hétfő) Írásbeli szakmai vizsgák kezdete
Május 15. Pünkösdi intézményi istentisztelet, Református Templom
Május 16. (szerda) Tájékoztató a leendő 9. évfolyamosoknak
Május 23. (szerda) Kompetenciamérés
Június 01. (péntek) Nemzeti Összetartozás Napja
Június 01. (péntek) Pedagógus napi ünnepség
Június 04-08. Holland diákok a Vay-ban
Június 14. (csütörtök) Osztályozó értekezlet
Június 15. (péntek) Utolsó tanítási nap
Június 18-29. Szóbeli érettségi vizsgák
Június 20. (szerda) Tanévzáró istentisztelet, tanévzáró értekezlet
Június 21. (csütörtök) 9. évfolyamosok beiratkozása
Június Kirándulás
Augusztus utolsó hete Javítóvizsgák
Augusztus 24. (péntek) A 2017/2018-as tanév zárása