Tankönyvrendelés a 2018/19. tanévre

Tankönyvrendelés a 2018/19. tanévre


 

9. /szakgimnázium    FORINT  
MS-2353U Irodalom 9. 1-2 1090  
MS-2370U Magyar nyelv 9. 1570  
MS-2309U Sokszínű matematika 9. 1700  
NT-14125 Történelem I. 500  
OX-4552783 Solutions - Elementary 2028  
OX-4553629 Solutions - Elementary munkafüzet 1993  
NT-56440/NAT Start! - Német I. 1420  
NT-56440/M/NAT Start! - Német I. munkafüzet 1050  
MK-7003 Közlekedési alapismeretek 4290  
TM-21007 Gépelemek 2940  
KP-2121 Mechanika 500  
MK-6068-0 Munkavédelem - a gépész szakmacsoport részére 500  
    19581  
       
10./szakgimnázium      
KN 0020/1 Színes irodalom 10. 500  
KN 0021 Irodalmi szöveggyűjtemény 10. 500  
MS-2371U Magyar nyelv 10. 500  
MS-2310U Sokszínű matematika 10. 1900  
MK-1015102-K Történelem II. 1790  
TM-22008 Épületgépészeti mérések 500  
NS 095 010906 001-9 Épületgépészeti dokumentációk 500  
OX-4552875 Solutions - Pre- Intermediate 2028  
OX-4553636 Solutions - Pre- Intermediate munkafüzet 2220  
NT-56440/NAT Start! - Német I. 1420  
NT-56440/M/NAT Start! - Német I. munkafüzet 1050  
    12908  
       
11./ szakgimnázium      
KN 0030/1 Színes irodalom 11. 500  
KN 0031 Irodalmi szöveggyűjtemény 11. 500  
MS-2372 Magyar nyelv 11. 1670  
MS-2311T Sokszínű matematika 11. 1990  
MS-2623T Fizika 11. 1690  
MK- 1115102/B Történelem III. 500  
NT-17458 Biológia 11. 1080  
NT-17326 Etika 790  
OX-4552882 Solutions - Intermediate 2028  
OX-4553643 Solutions - Intermediate munkafüzet 2220  
NT-56441 Unterwegs - Német II. 1420  
NT-56441/M Unterwegs - Német II. munkafüzet 1050  
    15438  
       
12./szakgimnázium      
KN 0040/1 Színes irodalom 12. 500  
KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 500  
MS-2373 Magyar nyelv 12. 1690  
MS-2312T Sokszínű matematika 12. 500  
MK-1215102-T Történelem IV. 1624  
EK-Matural-SB Matura Leader 3199  
NT-56486/NAT Német szóbeli gyakorlatok 500  
NT-56489/1 Német írásbeli gyakorlatok 500  
    9013  
       
9./szakközépiskola      
KT-1101 Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 9. 1690  
KT-1507 Társadalomismeret 9. 1690  
MK-4163-5-K Matematika 9. 1800  
NT-56440/NAT Start! - Német I. 1420  
NT-56440/M/NAT Start! - Német I. munkafüzet 1050  
    7650  
       
10./szakközépiskola      
NT-12556/M/1 Nyelvi kommunikációs tankönyv 500  
MS-3043 Történelem 10. 500  
KN-0021/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 10. 995  
MK-4164-3-K Matematika 10. 1500  
NT-56440/NAT Start! - Német I. 1420  
NT-56440/M/NAT Start! - Német I. munkafüzet 1050  
    5965  
Minden osztálynak és szakmának szükséges    
NS-0115001200 Munkahelyi egészség és biztonság alapjai 845  
TM-81002 Munkajogi és vállalkozási alapismeretek 980  
    1825  
       
Szakács szakmai      
MK-6036-2 Vendéglátás és gazdálkodás 1. 1595  
MK-6037-0 Vendéglátás és gazdálkodás 2. 1595  
Mk-6038-9 Vendéglátás és gazdálkodás 3. 1595  
MK-6039-7 Vendéglátás és gazdálkodás példatár 1845  
KP-2279 Élelmiszer alapismeretek 500  
KR-400 Korszerű ételkészítési ismeretek 1-2. 500  
    7630  
       
Pincér szakmai      
MK-6036-2 Vendéglátás és gazdálkodás 1. 1595  
MK-6037-0 Vendéglátás és gazdálkodás 2. 1595  
Mk-6038-9 Vendéglátás és gazdálkodás 3. 1595  
MK-6039-7 Vendéglátás és gazdálkodás példatár 1845  
KP-2279 Élelmiszer alapismeretek 500  
KP-2271 Felszolgáló ismeretek 500  
KP-02269 Italismeret 500  
    8130  
       
Hegesztő szakmai      
MK-6538-3 Ívhegesztés 2930  
MK-6536-9 Gázhegesztés és rokon eljárások 3390  
MK-6068-0 Munkavédelem - a gépész szakmacsoport részére 500  
    6820  
       
Kőműves szakmai      
GS 1-01 Kőműves szakmai ismeretek I. 1000  
GS 1-02 Kőműves szakmai ismeretek II. 1000  
GS 1-03 Kőműves szakmai ismeretek II. 1000  
GS 1-04 Falazás, vakolás I. 1000  
GS 1-05 Falazás, vakolás II. 1000  
GS 1-10 Falazás, vakolás III. 1000  
TM-11010 Munka- és környezetvédelem 1680  
    7680  

Igénylőlap_tanulói_tankönyvtámogatáshoz_a_2018

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a nappali tagozatos tanulók számára biztosított ingyenes tankönyvjuttatás szabályairól. Az Intézmények az ingyenes tankönyveket többféle módon biztosíthatják a rászoruló tanulóknak.

1. az iskolai könyvtárból vagy

2. a könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés vagy

3. a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2018/2019. tanévre

Az intézmény neve: Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.     OM:029324

A tanuló

neve: _____________________________________________________________________ osztálya: ___________________


lakcíme: ______________________________________________________________________________________________


Oktatási azonosító száma: ____________________________ diákigazolvány száma: _________________________________

A szülő (törvényes képviselő)

neve: _________________________________________________________________________________________________


lakcíme: ______________________________________________________________________________________________


személyazonosító iratának típusa: ______________________ azonosító száma: _____________________________________

Alulírott a fent nevezett tanuló nevében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi

CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:

A tanuló: Jelölje x-szel a megfelelőt Jogosultság jogcíme Benyújtandó igazolás
a) tartósan beteg szakorvosi igazolás másolata vagy igazolás az emelt családi pótlék összegéről
b)

SNI – diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

SNI – testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, vagy halmozottan fogyatékos

szakértői vélemény másolata
c) három- vagy többgyermekes családban él igazolás a családi pótlék összegéről
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult igazolás a családi pótlék összegéről
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül az erről szóló ÉRVÉNYES határozat másolata
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül gyámhatósági határozat/igazolás

Kérjük, hogy a megfelelő dokumentumok másolatát is csatolják az igénylőlaphoz!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az általam megjelölt kedvezményrevaló jogosultságom ez év október 1-jén fennáll, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.

Az igénylés jogszerűségéért és az indokok valódiságáért a szülő (gondviselő) a felelős.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 01. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig köteles vagyok befizetni.

Kérem, hogy amennyiben a fentiek alapján az Ön gyermeke jogosult lesz a 2018/2019-as tanévben

ingyenes tankönyvellátásra, azt a mellékelt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolja!

Dátum: ....................................                                           ..........................................................................................

szülő/törvényes képviselő vagy nagykorú tanuló aláírása

Az alábbi részt az iskola tölti ki! Határozat

A normatív kedvezmény iránti igénylése jogos, a szükséges dokumentumokat határidőre rendelkezésre bocsájtotta, a tanuló ingyenes tankönyvellátásban (normatív kedvezmény) részesül a 2018/19-es tanévben ………………………………… értékben.

Kelt: Sárospatak, 2018. szeptember 01.

                                                                                                   …………………………………..

                                                                                                             igazgató aláírása


Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A 2011. évi CXC. törvény 9.§ (3) bekezdése értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményünkben oktatott gyakorlati képzésben részt vevő tanulóink tanműhelyi gyakorlatához szükséges munka-, tűz-, és balesetvédelmi ruházatot és eszközöket minden évben iskolánk biztosítja a diákok részére. A tanuló az átvételt aláírásával igazolja, majd a tanév végén minden átvett eszközt, mely az iskola tulajdonát képezi, visszaszolgáltat az intézménynek. Fizetési kötelezettség csak szándékos rongálás vagy a ruházat/eszközök elhagyása esetén keletkezik.

Az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá az egyéb költségcsökkentő lehetőségekről - az egyes osztályokat és szakmákat érintő speciális viszonyok figyelembevételével – mindenosztályfőnök a szülői értekezleten, osztályfőnöki órákon és fogadóórán adott tájékoztatást.

A tankönyvekről és egyéb taneszközökről való tájékoztatást az intézmény tankönyvfelelőse végezte el, melyről minden tanuló esetében bekértük a szülői aláírással igazolt tudomásul vételi nyilatkozatot.

A fentiekkel kapcsolatos bármilyen kérdésben szívesen állnak az osztályfőnökök rendelkezésre.

A részletezett, taneszközök, felszerelések listája osztályonkénti bontatásban az alábbiakban megtalálható.

A taneszközök márkája, árfekvése szabadon választható.

A közismereti és a szakmai tantárgyi órákon használatos egyéb taneszközöket a pedagógia és szakmai programban leírtaknak megfelelően az intézmény biztosítja.

2017.május 2.

Szakgimnázium 9-12. évfolyam

Közösségi szolgálati napló - A kötelező 50 órás közösségi szolgálat igazolásához szükséges dokumentum. A közösségi szolgálati naplót, mely négy –öt évig használandó, az iskola térítésmentesen biztosítja.

Testnevelés felszerelés: melegítő, tornacipő, fehér pamut zokni. Lányoknak: tiszta fehér póló, fekete térdig érő biciklisnadrág, fiúknak fehér atlétatrikó, kék tornanadrág.

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat A gyakorlati hely előírásainak megfelelő munkaruházatot a gyakorlati hely biztosítja.

Építőipar ágazat (XVI.)  

Magasépítő technikus

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Épületgépészet ágazat (VIII.)  

Épületgépész technikus

9. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

10. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

12. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Gépészet ágazat (IX.)  

Gépgyártástechnológiai technikus

9. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Közlekedésgépész ágazat (XXII.)  

Autószerelő

9. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

10. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

12. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Szakközépiskolai képzés

Testnevelés felszerelés: melegítő, tornacipő, fehér pamut zokni. Lányoknak: tiszta fehér póló, fekete térdig érő biciklisnadrág, fiúknak fehér atlétatrikó, kék tornanadrág.

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat A gyakorlati hely előírásainak megfelelő munkaruházatot a gyakorlati hely biztosítja.

Pincér

9. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

10. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Szakács

9. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

10. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Kőműves és hidegburkoló

9. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

10. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Erdészeti szakmunkás

10. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Hegesztő

9. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

10. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

14. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Asztalos

10. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Gépi forgácsoló

9. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

14. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Postai üzleti ügyintéző

9. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

Épület- és szerkezetlakatos

11. évfolyam

Kék színű toll

Színes ceruzakészlet

Fekete normál grafit ceruza

Radír

Minden tantárgyhoz külön A4-es méretű füzet (matematika – négyzetrácsos, magyar és elméleti tárgyak – vonalas, szakmai és egyéb tárgyak sima)

Egyenes vonalzó

Rádiusz vonalzó

Háromszög vonalzó

Szögmérő

Körző

Számológép

A 2017/2018-as tanév rendje

 

Az intézmény nyitvatartása munkanapokon 7:00 - 20:00

Az intézményvezetés fogadóórái: minden hétfőn és szerdán 14:00 – 15:30

Pedagógusok fogadóórái: minden kedden és csütörtökön 14:00 – 15:00

Iskolai tanítás nélküli munkanapok: 2017. december 20-22., 2018. március 26-28., 2018. május 07-08.

Szeptember 01. (péntek)

A 2017/2018-as tanév tanévnyitó istentisztelet, iskolaudvar (800), első tanítási nap
Szeptember

Budapesti, Tanulmányi kirándulás

(megfelelő érdeklődés esetén)

Szeptember 04. (hétfő)

A 2016/2017-es tanév dokumentumainak lezárása, leadása

(törzslapok, kiadott osztálynaplók leadása, nyári gyakorlatok bevezetése)

Minden hónap első kedd reggelén 8:00

Istentisztelet a Református Templomban (Vay)

Szeptember 20. Iskolai tanulmányút a felvidéki Perbenyikbe
Szeptember 22. Holland vendégek látogatása a Vay-ban
Szeptember 28. Iskolánk népszerűsítő és bemutató napja Kárpátaljai igazgatók, szülők számára
Szeptember 21. (csütörtök) Szülői értekezletek a 9. évfolyamok számára
Szeptember vége Hulladékgyűjtés a városban
Szeptember 25. (hétfő) Tanmenetek, munkatervek leadása
Szeptember 28. (csütörtök) Pecúravató (Dancs László, Braunné Kiss Marianna)
Október 05. (csütörtök) Az aradi vértanúk emléknapja (felelősök: osztályfőnökök)

Október 20. (péntek)

Október 23. hétfő

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról (Tokár Rita, Dancs László)

Nemzeti ünnep

Október 27. (péntek)

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Műsor a Reformációról

Október 30-November 03-ig Őszi szünet
November 06. (hétfő) Az őszi szünet utáni első tanítási nap
November 07-08. (kedd-szerda) Szülői értekezletek
November 13. (hétfő) Pályaválasztási Kiállítás és nyílt nap (Fedor Mátyás igh.)
November 16. (csütörtök) Nevelési értekezlet
November 17. (péntek) Szalagavató ünnepség (Viczmándi Zsolt, Vinkler Zsolt, Majorné Danyi Katalin, Tokár Rita)
December 19. (kedd)

Karácsonyi ünnepség (Dr. Enghyné Zergi Márta)

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

December 20-21-22. Tanítás nélküli munkanap
December 27-január 02-ig Téli szünet
Január 03. (szerda) A téli szünet utáni első tanítási nap
Január 25. (csütörtök) Félévi osztályozó értekezlet
Január 26. (péntek) A 2017/2018-as tanév első félévének utolsó tanítási napja
Január 19. (péntek) A magyar kultúra napja (felelősök: Majorné Danyi Katalin, Tokár Rita)

Január 26. (péntek)

Február 02. (péntek)

Első félév vége

Félévi eredmények kiértesítésének határideje

Február 01. (csütörtök) Félévi tantestületi értekezlet
Február A tanév végi záróvizsgákra (érettségi, szakmai vizsgák) való jelentkezés határideje
Február 15 – április 15. NETFIT felmérés
Február 23. (péntek) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
Március 05-09. Vay-s diákok Hollandiában
Március 08. (csütörtök) Nőnapi ünnepség
Március 6-7. (kedd-szerda) Szülői értekezletek
Március 08. (csütörtök) Nevelési értekezlet
Március 14. (szerda) Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról (Tokár Rita, Dancs László)
Március 15. (csütörtök) Munkaszüneti nap
Március 22. csütörtök Húsvéti intézményi istentisztelet, Református Templom
Március 23. (péntek) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Március 26. Tanítás nélküli munkanap Diákönkormányzat részére
Április 05. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Március 29-április 03-ig Tavaszi szünet
Április 04. (szerda) A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Április Vay Napok, Épületgépész és Gépjárműtechnikai Kiállítás
Május 03. (csütörtök) Osztályozó értekezlet
Május 03. (csütörtök) A végzős tanulók utolsó tanítási napja
Május 05. (szombat) Ballagás
Május 07-08. Tanítás nélküli munkanap (szakgim. 07-08., szakköz.07.)
Május 07. (hétfő) Írásbeli érettségi vizsgák kezdete
Május 14. (hétfő) Írásbeli szakmai vizsgák kezdete
Május 15. Pünkösdi intézményi istentisztelet, Református Templom
Május 16. (szerda) Tájékoztató a leendő 9. évfolyamosoknak
Május 23. (szerda) Kompetenciamérés
Június 01. (péntek) Nemzeti Összetartozás Napja
Június 01. (péntek) Pedagógus napi ünnepség
Június 04-08. Holland diákok a Vay-ban
Június 14. (csütörtök) Osztályozó értekezlet
Június 15. (péntek) Utolsó tanítási nap
Június 18-29. Szóbeli érettségi vizsgák
Június 20. (szerda) Tanévzáró istentisztelet, tanévzáró értekezlet
Június 21. (csütörtök) 9. évfolyamosok beiratkozása
Június Kirándulás
Augusztus utolsó hete Javítóvizsgák
Augusztus 24. (péntek) A 2017/2018-as tanév zárása