A tanulólétszám alakulása, létszámváltozás tanév közben

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

2015/2016-os tanév:

- összes tanuló száma: 401 fő

- a tanév során kimaradt: 70 fő

- javítóvizsgázók száma: 57 fő

- évismétlők száma: 8 fő

 

 

2016/2017-es tanév:

- összes tanuló száma: 360 fő

- a tanév során kimaradt: 75 fő

- javítóvizsgázók száma:41 fő

- évismétlők száma: 3 fő

 

 

2017/2018-as tanév:

- összes tanuló száma: 312 fő

- a tanév során kimaradt: 30 fő

- javítóvizsgázók száma:58 fő

- évismétlők száma: 3 fő

 

 

2018/2019-es tanév:

- összes tanuló száma: 269 fő

- a tanév során kimaradt: 44 fő

- javítóvizsgázók száma:33 fő

- évismétlők száma: 14 fő

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások, tevékenységek közösségfejlesztési szinterei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások, tevékenységek közösségfejlesztési szinterei

Tehetségkereső, tehetségfejlesztő szakkör, alkotóműhely, érdeklődési kör

Lehetőség szerint, igény alapján szerveződik egy tanévre. Jellemzően azonos évfolyamon tanuló diákok számára szerveződik.

Iskolai sportkör

Lehetőséget biztosítunk valamennyi tanulónak a mindennapos testedzésre az iskola és a diáksport egyesület között megkötött megállapodás szerint. Intenzív sportolási lehetőséget biztosít egyesületi keretben az egyesületi tagok számára.

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálat: egyházi, szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

-     Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele (először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében) ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása

-          A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető

Tanulmányok alatti vizsgák

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét részletesen az Intézmény Pedagógiai Programja szabályozza a 9. bekezdés 5. pontjában az 53.oldalon. A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:

 

- javító vizsgák: augusztus 15-31. közötti időszakban, kiírás szerint

- osztályozó vizsgák: az október-novemberi és a május-júniusi érettségi

időszakokhoz igazodva, kiírás szerint

- különbözeti vizsgák: tanév folyamán bármikor

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai.

Az egyik óráról a másikra, az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár mérlegelje az órán elvégzett feladatok mennyiségi és nehézségi foka alapján. Alapelveknek tekintjük, hogy tanulóink felkészülten, a továbblépéshez szükséges tudás birtokában vegyenek részt a tanórákon. Ennek egyik feltétele a rendszeres otthoni, illetve kollégiumi felkészülés.

-          A szaktanár joga, hogy az elsajátítandó tananyag, a csoport összetétele, illetve az elérni kívánt cél ismeretében megszabja a házfeladatok mennyiségét és milyenségét.

-          A házi feladatok formájának igazolni kell az iskolai beszámoltatás formáihoz, az alsó tagozaton hétvégére házi feladat csak indokolt esetben adható.

-          A szaktanár kötelessége, hogy a házi feladatok kijelölésekor figyelembe vegye a tanulók heti kötelező óráinak magas számát.  

dolgozók

Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon

 

2019/2020 tanévben az oktatásban résztvevő tanárok végzettsége  
           
           
Tantárgy Egyetemet
végzett tanárok (fő)
Egyetemet
végzett óraadó
tanárok (fő)
Főiskolát
végzett tanárok (fő)
Főiskolát
végzett óraadó
tanárok (fő)
Középfokú
végzettség
Magyar nyelv és
irodalom
2     1  
Történelem és
állampolgári ismeretek
2        
Matematika 2        
Fizika   2      
Kémia 1        
Informatika     1    
Testnevelés     1 1  
Angol nyelv 1        
Német nyelv 3        
Erkölcstan/Hit és
erkölcstan
3        
Gazdasági ismeretek 1        
Mérnök tanár 5        
Szakoktató 1 2 5    

 

 

 
Nevelő- és oktató munkát segítők        
             
             
Munkakör Egyetemet
végzett (fő)
Főiskolát
végzett (fő)
Felsőfokú
végzettség
Középfokú
végzettség
Szakmunkás-
képző
8 általános
Iskolatitkár       1    
Ápolónő 1          
Kollégiumi
titkár
  1        
Gazdasági
ügyintéző
1          
Műszaki
vezető
  1        
Rendszergazda 1