adatkezelés

Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon

Adatkezelési Szabályzat

(Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon Iratkezelési Szabályzatának

melléklete)

 

Hatályos: 2020. szeptember 1 napjától.


Tartalomjegyzék


I.         Szabályzat céljai és hatálya. 3

II.        Az intézmény által kezelt és õrzött adatok köre. 4

II/1. Online (elő) regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés. 4

II/2. Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés. 5

II/3. Tanulókkal kapcsolatos adatkezelés. 6

II/4. Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés. 6

II/5. Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés. 7

III.      Adatkezelés és tárolás rendje. 8

IV.      Adatok továbbításának rendje. 12

V.       Adatbiztonsági szabályok. 13

VI.      Adatvédelmi incidens. 15

VII.    Adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre és hatásköreik. 15

VIII.   Biztonsági kamerás megfigyelés Területe, célja, jogalap. 16

IX.      Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése. 17

X.       Záró rendelkezések. 17


Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló - és 2018. május 25. napjától alkalmazandó - (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek (a továbbiakban: Nktv.) való megfelelés érdekében.

A Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon-nal kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak fokozott védelme, illetve ezen adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása.

 1. Szabályzat céljai és hatálya
 1. Az adatkezelési szabályzat kiterjed:

Székhely: Összetett Iskola (szakgimnázium, szakközépiskola)

3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.

Telephely: Kollégium

3950 Sárospatak, József Attila u. 33.

Telephely: Tanműhelyek

3950 Sárospatak Árpád u. 5.

3950 Sárospatak, József Attila u. 33.

 1. Jelen Szabályzat célja, hogy aVay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon(székhely 3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.. OM azonosító: 029324) mint adatkezelő (a továbbiakban: Intézmény) által kezelésében lévő személyes adatokról vezetett nyilvántartások jogszerű rendjét meghatározza; biztosítsa, hogy az Intézménnyel a 7. pont szerint kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi feltételek mentén kezelje, tárolja, továbbá e természetes személyek személyes adataik védelméhez való jogai ne sérüljenek.
 1. Jelen Szabályzat alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az Intézmény természetes személyek személyes adatait részben vagy egészben automatizált módon kezeli, valamint olyan esetekben is, amikor a személyes adatok nem automatizált adatkezelése valamely nyilvántartási rendszer részét képezi, vagy ilyen nyilvántartási rendszer részévé kívánják azt tenni.
 2. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint ezen adatokból levonható, érintettre vonatkozó következtetés.
  1. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  2. Az Intézmény, mint az GDPR 4. cikk 7. pontja, illetve az Infotörvény 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a II. fejezetben meghatározott személyes adatok kezelésére, személyes adatok kezelésének célját meghatározni, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozni és azokat végrehajtani.
  3. Jelen Szabályzat kiterjed
   1. az Intézménnyel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyekre;
   2. az Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló természetes személyekre, illetve - kiskorú személy esetén - törvényes képviselőikre;
   3. az Intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló, de az Intézménnyel egyéb módon kapcsolatot létesítő természetes személyekre (pl. az intézmény iránt érdeklődők, és szüleik), illetve - kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre;
   4. azon természetes személyek személyes adataira, akik az (i), illetve (ii) alpontokban meghatározott jogviszonyt kívánnak az Intézménnyel alapítani, illetve - kiskorú személy esetén - törvényes képviselőikre; az Intézmény által szervezett és bonyolított - a felvételi eljárást megelőző - online (elő) regisztrációban részt vevő, az online (elő) regisztráció során adatokat szolgáltató természetes személyekre, illetve - kiskorú személy esetén - törvényes képviselőikre;
   5. minden olyan személyre, aki az Intézmény használatában álló domain alatt üzemeltetett honlapot (http://vaymiklos-szki.hu)látogatja, ott önkéntesen személyes adatot ad át az Intézmény részére, vagy akinek a nyílt hálózaton keresztülő csatlakozást biztosító eszközén a honlap adattárolást végez, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést kér.
 3. Az Intézmény által kezelt és őrzött adatok köre

II/1. Online (elő) regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 1. Az Intézmény képzéseire, vizsgáira, pályázatokhoz kapcsolódóan jelentkezni kívánó személyek jogosultak részt venni az önkéntes vagy kapcsolódó ún. (elő) regisztrációs eljárásban. Az (elő) regisztráció során az érintett, önkéntes alapon megadja egyes személyes adatait, amelyeket az Intézmény jogosult a következő célból felhasználni: az Intézmény által meghirdetett képzésekre történő felvételi eljárásban történő részvételre vonatkozó igények felmérése, a későbbi felvételi eljárásban való felhasználás. Az (elő) regisztrációban való részvétel nem jelenti a felvételi eljárásban való részvételt. Az (elő) regisztráció során a következő adatok elektronikus űrlapként való kitöltése útján történő megadását kéri az Intézmény:
  1. felvételi eljárásban részt venni kívánó neve,
  2. felvételi eljárásban részt venni kívánó születési helye ésideje,
  3. felvételi eljárásban részt venni kívánó lakcíme,tartózkodási helye,
  4. választott évfolyam,
  5. felvételi eljárásban részt venni kívánó egyik törvényes képviselőjének neve,
  6. felvételi eljárásban részt venni kívánó egyik törvényes képviselőjének lakcíme, tartózkodási helye,
  7. felvételi eljárásban részt venni kívánó egyik törvényes képviselőjének elérhetősége (telefonszám, email cím).
 2. Az (elő) regisztráció során az (elő) regisztrációs nyomtatványon a megadott adatok felvételi eljárásban történő esetleges felhasználásához, mint konkrét célból történő adatkezeléshez - amennyiben felvételi kérelem benyújtására is sor kerül e kérelem benyújtásával - az érintett önkéntesen, kifejezetten hozzájárul (, illetve törvényes képviselője).

II/2. Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

 1. Amennyiben az Intézmény képzéseire felvételi eljárást hirdet, a felvételi eljárásban valórészvétel feltétele, hogy a felvételét kérő személy egyes személyes adatait az Intézmény számára megadja. A felvételi eljárásban résztvevő személy a személyes adatokat, illetve az adatok konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatának megtételével adja meg azt az Intézmény számára. Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, az így megismert személyes adatokat az Intézmény kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztratív és statisztikai célú ügyintézés során jogosult felhasználni. A felvételi eljárásban való részvételhez feltétlenül szükséges - elektronikus formában átadandó –személyes adatok a következők:
 2. felvételi eljárásban résztvevő neve,
 3. felvételi eljárásban résztvevő születési helye és ideje,
 4. felvételi eljárásban résztvevő lakcíme, tartózkodási helye,
 5. választott évfolyam,
  1. a képzésre való felvétel során a felvételi eljárásban résztvevő testvéreire, féltestvéreire vonatkozó adatok (név, életkor, nem),
 6. felvételi eljárásban résztvevő törvényes képviselőjének/képviselőinek neve,
 7. felvételi eljárásban résztvevőtörvényesképviselőjének/képviselőinek

         Lakcíme, tartózkodási helye,

 1. felvételi eljárásban résztvevőtörvényesképviselőjének/képviselőinek

         Elérhetősége (telefonszám, email cím),

 1. a képzésre való felvétel során családi fotó csatolása.
 2. Amennyiben a felvételi eljárásban résztvevő személy korábban állt már tanulói
  jogviszonyban más köznevelési intézménnyel, akkor köteles megadni a következő
  adatokat is:
 3. köznevelési intézmény neve,
 4. köznevelési intézmény, illetve tanulmányok szöveges értékelése,
 5. tanuló számára kiállított bizonyítvány száma, és értékelése.
 6. A felvételi eljárás keretében a felvételi eljárásban résztvevő köteles csatolni legalább egy darab családjáról készült olyan fényképet, amelyen ő maga is látható, továbbá köteles csatolni egészségügyi alkalmasságára vonatkozó dokumentumot.

II/3. Tanulókkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Az Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló természetes személyek egyes személyes adatait az Intézmény jogosult kezelni. az Intézmény az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli a következő, az Intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő természetes személyek adatait:
  1. név,
  2. anyja neve,
  3. nem,
  4. állampolgárság,
  5. születési hely és idő,
  6. oktatási azonosító szám,
  7. társadalombiztosítási azonosító jel,
  8. lakcím, tartózkodási hely,
  9. sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség, magántanulói jogviszony ténye,
  10. diákigazolvány száma,
  11. tankötelezettség ténye,
  12. évfolyam, tancsoport, osztály,
  13. jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje és jogcíme,
  14. tanulmányok várható befejezésének ideje,
  15. jogviszonyban részes nevelési-oktatási intézmények neve, címe, OM azonosítója,
  16. jogviszonyt megalapozó köznevelési alapfeladat,
  17. nevelés, oktatás helye.

II/4. Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés

 1. az Intézménnyel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek egyes személyes adatait az Intézmény, Magyar Államkincstár jogosult kezelni. Az Intézmény az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli a következő,az Intézménnyel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban lévő természetes személyek adatai:
  1. név,
  2. anyja neve,
  3. nem,
  4. állampolgárság,
  5. születési hely és idő,
  6. oktatási azonosító szám,
  7. pedagógusigazolvány száma,
  8. végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok, ennek keretében: felsőoktatási intézmény neve, diploma száma, végzettség és szakképzettség megnevezése, továbbá megszerzésének ideje, szakvizsga, illetve doktori fokozat megszerzésének ideje,
  9. munkakör megnevezése (óraadó által oktatott tárgy, foglalkozás),
  10. munkáltatóra vonatkozó adatok, ennek keretében: munkáltató

Megnevezése, címe, OM azonosítója,

 1. munkavégzés helye,
 2. munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony kezdetének ideje, időtartama, megszűnésének jogcíme és ideje,
 3. vezetői beosztás,
 4. besorolás,
 5. munkaidőmértéke,
 6. tartós távolét időtartama,
 7. lakcím,
 8. elektronikus levelezési cím,
 9. előmenetellel, pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, pedagógus- továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok,
 10. szakmai gyakorlat ideje,
 11. munkaidő-kedvezmény ténye,
 12. minősítő vizsga kinevezési (munka) szerződésben rögzített határideje, jelentkezési időpontja, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontja és eredménye,
 13. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja, megállapításai.
 14. Az Intézmény a 13. pontban meghatározott adatokon kívül jogosult kezelni a munkavállalók, valamint az Intézménnyel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek foglalkoztatással, illetve alkalmassággal kapcsolatos következő adatait is:
  1. pénzforgalmi jelzőszám és pénzforgalmi jelzőszámot vezető pénzügyi intézmény,
  2. családi állapot, gyermekek, illetve eltartottak száma, eltartás kezdete,
  3. társadalombiztosítási azonosító szám,
  4. adószám,
  5. telefonszám, illetve egyéb közvetlen elérhetőség,
  6. idegen-nyelv ismeret,
  7. hatósági erkölcsi bizonyítvány száma és kiállításának ideje,
  8. fegyelmi, etikai büntetésre, kártérítésre, kötelezésre vonatkozó adatok,
  9. rendes szabadság kiadására vonatkozó adatok,
  10. munkabér, továbbá a munkáltató által adott munkabéren kívüli juttatások
   és azok jogcímei,
  11. munkáltatóval szemben fennálló tartozások és azok jogcímei.

II/5. Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 1. Az Intézmény a http://vaymiklos-szki.huhonlap használata
 2. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Intézmény kezelésébe kerülnek. Ezek a következők:
  1. Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztülő csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;
  2. Felhasználó által használat IP cím.

E felhasználói adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az Intézmény honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlapon felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja.

 1. Adatkezelés és tárolás rendje
  1. Az Intézmény személyes adatokon végzett adatkezelése során minden esetben megfelel a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, elszámoltathatóság, valamint az integritás elveihez és az adatok bizalmas jellegéhez. Az Intézmény személyes adatot
   1. kizárólag az érintettől származó, konkrét célra irányuló adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulása esetén; vagy
   2. az érintett és az Intézmény között kötött valamely szerződés teljesítéséhez szükséges körben; végül
   3. az Intézmény -re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez jogosult kezelni.
   4. A II/1. és a II/2. alfejezetekben meghatározott személyes adatok Intézmény számára történő átadása. A jogosultak önkéntes adatszolgáltatása alapján történik, és az Intézmény kizárólag - a II/1. alfejezet keretében - a felvételi eljárásban való részvételi igény felméréséhez, a későbbi felvételi eljárásban való felhasználáshoz, illetve - a II/2. alfejezet keretében – a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztratív (így különösen a [leendő] tanulói jogviszony létesítéséhez szükséges iratok elkészítéséhez) és statisztikai ügyintézéshez jogosult az így tudomására jutott személyes adatokat felhasználni.
   5. Amennyiben az (elő) regisztrációban résztvevő személy felvételi jelentkezést nem nyújt be, úgy adatai kezelésére az Intézmény a következő felvételi eljárás befejezését követő egy év elteltével köteles megsemmisíteni, illetve azokat statisztikai célból anonimizálni. Amennyiben a felvételi eljárásban résztvevő személy a II/2. alfejezetben meghatározott adatait az Intézmény számára átadta, de a felvételi eljárás eredményeként az Intézménybe felvételt nem nyer, vagy ugyan felvételt nyert, de jogviszonyt nem létesített, úgy az Intézmény személyes adatainak kezelésére a felvételi eljárás befejezését követő tizenkettedik hónap végéig jogosult kezelni; ezt követően a személyes adatokat az Intézmény köteles megsemmisíteni, illetve azokat statisztikai célból anonimizálni.
   6. A II/3., illetve II/4. alfejezetekben meghatározott adatok jogosultak általi szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, amelyeket az Intézmény kizárólagos a jogszabályban meghatározott körben és célra használhatja fel, így különösen – de nem kizárólagosan - jogviszony létrejöttével, módosulásával, megszűnésével, alkalmazottak esetén a besorolási követelmények igazolásával, jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésével, juttatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos szervezési és adminisztratív, illetve statisztikai feladatok ellátása. A személyes adatokat az Intézmény a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követőn harmadik év december 31. napjáig, illetve az iratőrzési kötelezettség hatálya alá tartozó iratokon tárolt személyes adatok esetén ezen iratőrzési idő leteltéig kezelheti. E határidőket követően az Intézmény az adatkezelést köteles megszüntetni és a kezelt, illetve megőrzött adatokat köteles megsemmisíteni, illetve azokat statisztikai célból anonimizálni.
   7. A II/3. alfejezetben meghatározott személyes adatok alapján az Intézmény ún. összesített tanulói nyilvántartást is köteles vezetni, amely osztályonként csoportosítva tartalmazza - az Intézmény adatain túl - a 13. pont (i), (ii), (v), (vi), (viii), (x), (xii) alpontok szerinti adatokat, továbbá a tanuló külön erre vonatkozó hozzájárulásával telefonszámát, illetve email címét.
   8. Az Intézmény a II/3. alfejezetben meghatározott személyes adatok alapján köteles vezetni a törzskönyveket, a bizonyítványokat, a beírási naplókat, az osztálynaplókat, valamint a diákigazolványok nyilvántartását.
   9. A II/4. alfejezetben meghatározott személyes adatok vonatkozásában az Intézmény csak a következő személyek számára biztosíthat betekintést:
    1. az Intézménnyel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló olyan személy, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítése érdekében elengedhetetlen a személyes adatot tartalmazó iratba való betekintés;
    2. személyes adat jogosultja;
    3. olyan személy, aki számára betekintetéshez való jogot jogszabály biztosítja, és e jogosultságát az Intézmény vezetője előtt megfelelően igazolta;
 2. A II/4. alfejezetben meghatározott személyes adatokból a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vagy az általa meghatalmazott ügyintéző összeállítja a munkavállaló (foglalkoztatott) személyi iratait, amelyeket a többi személyes adattól elkülönítetten kötelező megőrizni, annak csak a következő iratok lehetnek részei:
  1. munkavállaló (foglalkoztatott) személyi anyaga, amelynek része a munkavállalói alapnyilvántartás;
  2. munkavállaló (foglalkoztatott) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáról szóló irat;
  3. munkavállaló (foglalkoztatott) jogviszonnyal összefüggő iratai;
  4. munkavállaló (foglalkoztatott) pénzforgalmi számlája;
  5. munkavállaló(foglalkoztatott) által önkéntesen, külön írásbeli hozzájárulásával átadott iratok.
 3. Azon természetes személyek, akiknek II. fejezet szerinti személyes adatait az Intézmény a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli, tájékoztatásra jogosultak
  1. a személyes adataik kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról,
  2. az adattovábbítás szabályairól,
  3. a személyes adatok módosításának, illetve törlésének lehetőségéről,
  4. az adatkezelő Intézmény, illetve képviselője nevéről és elérhetőségéről, valamint
  5. a jogorvoslati lehetőségekről (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, bíróság).

A tájékoztatás megadásáért, illetve megküldéséért, továbbá a jelen Szabályzat http://vaymiklos-szki.huoldalon történő elérhetővé tételéért az Intézmény vezetője felel, aki e kötelezettsége teljesítéséért a személyes adat jogosultjától külön díjazást nem kérhet.

 1. A 26. pont szerinti tájékoztatást az Intézmény
  1. az online (elő) regisztrációban részt vevő természetes személyek esetén a regisztrációs ív kitöltését követően, de a nyílt hálózaton keresztüli beküldését megelőzően (annak előfeltételeként) elektronikus úton;
  2. az Intézménybe felvételi jelentkezést benyújtó természetes személyek esetén a felvételi tájékoztató megküldésével egy időben elektronikus úton;
  3. alkalmazottakat érintő adatkezelés esetén a munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrejöttekor, a munkába állást megelőzően papír alapon;
  4. tanulókat érintő adatkezelés esetén a tanulói jogviszony létrejöttét követően haladéktalanul papír alapon;
   1. a honlapot látogató természetes személyek esetén a cookie-k elfogadásával egy időben elektronikus úton köteles megadni a jogosultaknak.
   2. Az Intézmény nem jogosult a kezelésében álló adatok összekapcsolására, kivéve törvényben meghatározott célra, indokolt esetekben.
   3. Az Intézmény vezetőjének képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
   4. Az Intézmény vezetője köteles az Intézmény adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást vezetni, amely a következőket tartalmazza:
    1. az Intézmény mint adatkezelő neve és elérhetőségei, továbbá az Intézmény vezetőjének neve és elérhetőségei;
    2. az adatkezelés célja;
    3. az érintettek és a személyes adatok kategóriái;
    4. adattovábbítás címzettjeinek kategóriái;
    5. az egyes adatkategóriák törlésére előirányzott adatkategóriák.
    6. A személyes adat jogosultja jogosult az Intézmény által róla megőrzött, illetve kezelt olyan személyes adatok tartalmáról, kategóriájáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatkezelés és tárolás időtartamáról, továbbá a személyes adatot megismerő személyekről, az adatkezelés folyamatban létéről, személyes adatokra vonatkozó módosítási, törlési jogáról, jogellenes adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségeirőlfelvilágosítást, illetve betekintetést kérni.

Felvilágosítás, illetve betekintés iránti kérelmét a személyes adatok jogosultja a vayrefi©gmail.com email címre történő megküldéssel, vagy igénye papír alapú előterjesztésével kezdeményezheti.

 1. A betekintést az Intézmény úgy köteles biztosítani, hogy a személyes adatok jogosultja a betekintést során más személyek személyes adatait ne ismerhesse meg. A tájékoztatás megadására (feldolgozott adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelésben résztvevő személyek, adatkezeléssel összefüggő tevékenységek, adattovábbítás címzettjei és adattovábbítás indoka) az Intézmény a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, írásban köteles eleget tenni.
 2. A személyes adatok jogosultja jogosult az Intézmény által kezelt személyes adatai módosítása (helyesbítése), továbbá javítása kezdeményezésére. E módosítás, javítás iránti kérelmet a jogosult a vayrefi©gmail.com email címre történő megküldéssel, vagy igénye papír alapú előterjesztésével kezdeményezheti. személyes adatok jogosultja jogosult személyes adatai törlésének kérelmére, amelyek ugyanezen az email címen, vagy papír alapon előterjesztett személyes adatai (vagy azok egy részének) törlésére vonatkozó kérelemmel kezdeményezhet amennyiben a következő indokok valamelyike, fennáll:
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja a konkrét célra vonatkozó adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. a személyes adatait az Intézmény jogellenesen kezelte;
   1. a személyes adatokat az Intézményre alkalmazandó uniós vagy magyar tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A módosítás, kijavítást vagy törlés iránti kérelemnek az Intézmény a kérelem kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles eleget tenni.

 1. A személyes adatok jogosultja határidő és indokolási kötelezettség nélkül jogosult az általa az Intézménynek személyes adatai kezeléséhez (önkéntesen) megadott hozzájárulása visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.
 2. Amennyiben a személyes adatok jogosultja azt észleli, hogy személyes adataihoz való jogát az Intézmény adatkezelése során az Intézmény megsértette, úgy jogosult az Intézmény vezetőjéhez fordulni. Az Intézmény vezetője a panasz közlését követő haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, és a panasz közlését követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a panasz előterjesztőjét a panasz alapján tett intézkedéseiről, illetve elutasításáról, továbbá ezek ténybeli és jogi indokairól.
 3. Amennyiben a panaszt az Intézmény vezetője megalapozottnak találja, úgy köteles megtenni a személyes adatok védelme érdekében szükséges intézkedéseket, így köteles a panasszal érintett adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint értesíteni minden olyan személyt, illetve szervet, aki (amely) részére a panasszal érintett adatot továbbították.
 4. A panasz elutasítása esetén a panasz előterjesztőjét tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről (így különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint bíróság eljárása).
 5. Az panaszról, illetve az elbírálása során keletkezett tájékoztatásról az Intézmény vezetője jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első példányát az adatkezelés helyén, második példányát az Intézmény vezetőjénél kötelező öt évig megőrizni.
 6. Az érettségi és szakmai vizsga ún. korlátozott terjesztésű minősítéssel ellátott feladatlapjai, amennyiben azokat az erre jogosult minősítő szolgálati titoknak minősített, a minősítés érvényességi ideje alatt az Intézmény valamennyi - az iratok kezelésére jogosult - alkalmazottja a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezések szerint köteles kezelni. Az érettségi és szakmai vizsgákkal kapcsolatos tanulói adatok, a szóbeli és írásbeli érettségi tételekre és feladatlapokra vonatkozóan az Intézmény alkalmazottjainak tudomására jutott valamennyi információ, az érettségin és a szakmai vizsgákon részt vevő tanulók eredményei szolgálati titok tárgyát képezik.
 7. Adatok továbbításának rendje
  1. A 13. pontban meghatározott személyes adat továbbítására az Intézmény mint adatkezelő csak
   1. az egyes, a foglalkoztatáshoz kötődő juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából;
   2. az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása érdekében;
   3. a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás részére történő megküldése céljából;
   4. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítő eljárás lefolytatása érdekében; valamint
 8. statisztikai felhasználás céljára, személyazonosításra alkalmatlan módon jogosult.
 9. A 40. pont alapján az Intézmény a személyes adatokat csak olyan személy részére továbbíthatja, akiknek, illetve amelyeknek a jogszabályban vagy a jelen szabályzatban meghatározott tevékenysége ellátásához az elengedhetetlen, illetve akik, illetve amelyek e személyes adatok megismerésére jogszabály vagy engedély alapján jogosultak.
 10. Az Intézmény kezelésében és tárolásában álló személyes adat továbbítására kizárólag az Intézmény vezetője jogosult.
 11. Az Intézmény a személyes adatok jogosultjainak külön erre vonatkozó engedélye nélkül is jogosult a köznevelési intézmények vonatkozásában előírt és jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségnek adattovábbítás révén eleget tenni.
 12. Az Intézmény csak törvény előírása alapján, valamint a következő feltételek teljesítésével jogosult teljesíteni olyan megkereséseket, amelyek az Intézmény kezelésében álló személyes adatok továbbítására vonatkozik. E további feltételek a következők:
  1. a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen beleegyezését adta és az Intézmény általi egyedi adattovábbításhoz külön hozzájárulását megadta; vagy
  2. a személyes adat jogosultja előre általánosságban is megadhatja beleegyezését, illetve hozzájárulását, amely szólhat határozott időre, vagy az adattovábbítási kérelmet előterjesztő meghatározott személyek, illetve szervek körére,
  3. törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége felmerülésével a személyes adatnak az illetékes hatóság, bíróság részére történő megküldése,
  4. adatfeldolgozónak szerződés keretében, szerződésből eredő kötelezettsége teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben.

A (iii) alpontban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Intézmény jogosult kiadni a vonatkozó és az Intézmény által kezelt személyes adatot a jogszabályon alapuló adatkérések teljesítése érdekében.

A (iv) alpontban meghatározott szolgáltatások elvégzésére megbízott
adatfeldolgozót minden esetben titoktartási kötelezettség terheli a feladat-ellátása
során birtokába került személyes adat vonatkozásában.

 1. Amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség valamely - Magyarországtól eltérő - államába irányul, úgy az Intézmény nem köteles vizsgálni az adott állam személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásai által biztosított védelem szintjét; amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség államaitól eltérő államba irányul, úgy az Intézmény köteles vizsgálni, hogy az adattovábbításnak a jogszabályban meghatározott feltételei ebben az államban fennállnak-e.
 2. Az Intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok statisztikai célú adattovábbítása során a személyes adat jogosultja és a statisztikai célra megküldött adatok ne legyenek összekapcsolhatók.
 3. Az adattovábbításról az Intézmény vezetője jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első példányát az adatkezelés helyén, második példányát az Intézmény vezetőjénél kötelező öt évig megőrizni.
 4. Adatbiztonsági szabályok
  1. Az Intézmény az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, valamint a személyes adat jogosulja jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a jelen Szabályzattal, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban történjen.
  2. Az Intézmény által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat az Intézmény a következőképpen tarthatja nyilván:
  3. papír alapú iraton rögzített személyes adat;
  4. elektronikus nyilvántartásba rögzített személyes adat;
   1. elektronikusan létrejött, papír alapon megőrzött iraton rögzített személyes adat;
   2. az Intézmény honlapján közzétett személyes adat.
   3. Az Intézmény a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a személyes adatok jogosultjai jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
   4. A II/1. alfejezet szerinti (elő) regisztrációban való részvétel, valamint a http://vaymiklos-szki.huII/5. alfejezet szerinti - használatával összefüggésben önkéntesen átadott és az Intézmény által kezelt valamennyi személyes adatot az Intézmény kizárólag elektronikusan az (elő)regisztráció.
    1. A papír alapú iratot az Intézmény köteles jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben elhelyezni, illetve biztosítani, hogy az aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők, illetve az Intézmény vezetője férhessen hozzá. A papír alapú iratok archiválását az Intézmény évente egyszer köteles elvégezni, az archivált iratokat az Intézmény 8 évig köteles megőrizni.
    2. Az Intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok elektronikus kezelése és tárolása, valamint továbbítása során megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a technika mindenkori fejlettségi szintén az Intézmény azt a technikai megoldást tudja választani ezek lebonyolításához, amely a személyes adatok védelmének magasabb szintét garantálja.
    3. Az Intézmény köteles az általa kezelt, illetve őrzött személyes adatokat védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 5. Adatvédelmi incidens
  1. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Intézmény által továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  2. Adatvédelmi incidens esetén az Intézmény nevében az Intézmény vezetője legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal a személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira.
  3. A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
   1. az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái
    és hozzávetőleges számuk;
   2. az Intézmény, valamint az Intézmény vezetőjének neve és elérhetősége;
   3. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények;
    1. az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett intézkedések ismertetése.
    2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Intézmény nevében az Intézmény vezetője haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni.
 6. Adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre éshatásköreik
  1. Az Intézmény által kezelt személyes adatokat kizárólag az Intézmény munkavállalói, illetve az Intézménnyel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, munkaköri kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig ismerhetik meg.
  2. Az Intézménnyel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló minden olyan személy, aki munkaköri kötelezettsége teljesítése keretében személyes adatot kezel, köteles a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok mindenkori megtartásával a személyes adatot védeni, megőrizni, illetve azokhoz való illetéktelen hozzáférést megakadályozni, továbbá biztosítani, hogy a személyes adatokat kizárólag az előre rögzített célra felhasználják fel.
   1. A jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek - kötelezettek általi - teljesítéséért az Intézmény vezetője felelős. Az Intézmény vezetőjének jelen Szabályzatból eredő hatásköre különösen:
    1. a II. fejezetben meghatározott adatrögzítések felügyelete, illetve érintettektől az adatkezeléshez való hozzájárulás beszerzésének ellenőrzése;
    2. a III. fejezetben meghatározott adattovábbítás teljesítése;
    3. az V. fejezet szerinti adatbiztonsági előírások és technikai megoldások folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, valamint javítására való javaslat tétele;
    4. a tájékoztatás megadásának biztosítása, betekintés engedélyezése, módosítási, illetve törlési kérelem teljesítése, panaszok elbírálása;
    5. az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása megadásának egyedi kérelemre történő igazolása;
    6. a 30. pont szerinti nyilvántartás vezetése;
    7. 56. és 58. pontok szerinti bejelentés, illetve tájékoztatás megadása;
    8. jelen Szabályzatra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések vizsgálata és a módosítások átvezetése (66. pont).
 7. Amennyiben az Intézmény az adatkezelést saját alkalmazottai útján nem tudja
  elvégezni, úgy jogosult azt külső szervezet útján, megbízási jogviszony keretében
  ellátni. A megbízási szerződésbe a felek kötelesek külön meghatározni a
  titoktartási kötelezettség teljesítésére, illetve megszegése következményeire
  vonatkozó rendelkezéseket. Az Intézmény által megbízott adatfeldolgozó szervezet
  további adatfeldolgozó igénybevételére nem jogosult.
 8. Minden személy, illetve törvényes képviselője, akinek személyes adatát az Intézmény kezeli, illetve őrzi, köteles a személyes adataiban következő változást - e változást követő - 8 napon belül jelezni az Intézmény vezetőjének a vayrefi©gmail.com címen vagy bejelentése papír alapú előterjesztése útján.
 9. Biztonsági kamerás megfigyelés Területe, célja, jogalap
  1. Az Intézmény mint az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
  2. A beltéri és kültéri biztonsági kamerák az Összetett Iskola (szakgimnázium, szakközépiskola), a kollégium és a tanműhely épületében és külső kerítéssel zárt területén helyezkednek el, közlekedési utak mentén helyezkednek el, és azokat figyelik és rögzítik, illetve az épület nyílászárói körüli mozgásokat.
  3. Az intézmény épületeiben, külső területén felszerelt kamerák célja a vagyonvédelem, munkavédelem, biztonság, a gyerekek egészségének megóvása, biztonsága, illetve az ezekből következő vitás ügyek tisztázása.
  4. A kamerákhoz, való hozzáféréshez jogosultak: Halász Péter rendszergazda, Dr. Téglás Zsolt Gábor intézményvezető.
  5. Tájékoztatjuk külső látogatókat, hogy biztonsági kamerával megfigyelt területen tartózkodik, illetve az alkalmazottakat, tanulókat azokról a körülményekről is, hogy miért történik az adott helyszínről felvétel, a kamerák felvételéhez ki fér hozzá, mennyi ideig tárolják, kiknek továbbíthatják, és ő hogyan tudja megtekinteni a felvételt, amelyen ő is rögzítve van.
  6. Az adatok tárolása a kamera rögzítőin történik amelyek a informatika teremben és a szerverszobában találhatóak. A rögzített adatok őrzése a felvétel napjától számított legfeljebb tizennégy napig történik, továbbításra nem kerül, de hatósági eljárásban szükségesetén felhasználható.
 1. Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
  1. A jelen Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve fennálló
   valamennyi jogviszonyra alkalmazni kell. A jelen Szabályzat hatályba lépését
   követően a Szabályzat hatályba lépéséről az Intézmény vezetője köteles a www.vaymiklos-szki.hu honlapon e Szabályzatnak közzététele útján tájékoztatni az érintetteket.
  2. Az Intézmény nevelőtestülete ezennel felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy a jelen Szabályzattal összefüggő jogszabályok módosításait mindenkor átvezesse, és a Szabályzat hatályosított változatát a www.vaymiklos-szki.hu honlapon közzétegye.
 1. Záró rendelkezések
  1. Amennyiben a jelen Szabályzat szerint kiskorú személy nyilatkozat tételére köteles vagy jogosult, úgy a cselekvőképtelen kiskorú helyett és nevében törvényes
   képviselője jár el, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának
   érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulására szükséges.

Sárospatak, 2018. május 20.

Dr. Téglás Zsolt Gábor

                                                                                                           igazgató