Igénylőlap_tanulói_tankönyvtámogatáshoz

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a nappali tagozatos tanulók számára biztosított ingyenes tankönyvjuttatás szabályairól. Az Intézmények az ingyenes tankönyveket többféle módon biztosíthatják a rászoruló tanulóknak.

1. az iskolai könyvtárból vagy

2. a könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés vagy

3. a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2020/2021. tanévre

Az intézmény neve: Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.     OM:029324

A tanuló

neve: _____________________________________________________________________ osztálya: ___________________


lakcíme: ______________________________________________________________________________________________


Oktatási azonosító száma: ____________________________ diákigazolvány száma: _________________________________

A szülő (törvényes képviselő)

neve: _________________________________________________________________________________________________


lakcíme: ______________________________________________________________________________________________


személyazonosító iratának típusa: ______________________ azonosító száma: _____________________________________

Alulírott a fent nevezett tanuló nevében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi

CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:

A tanuló: Jelölje x-szel a megfelelőt Jogosultság jogcíme Benyújtandó igazolás
a) tartósan beteg szakorvosi igazolás másolata vagy igazolás az emelt családi pótlék összegéről
b)

SNI – diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

SNI – testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, vagy halmozottan fogyatékos

szakértői vélemény másolata
c) három- vagy többgyermekes családban él igazolás a családi pótlék összegéről
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult igazolás a családi pótlék összegéről
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül az erről szóló ÉRVÉNYES határozat másolata
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül gyámhatósági határozat/igazolás

Kérjük, hogy a megfelelő dokumentumok másolatát is csatolják az igénylőlaphoz!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az általam megjelölt kedvezményrevaló jogosultságom ez év október 1-jén fennáll, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.

Az igénylés jogszerűségéért és az indokok valódiságáért a szülő (gondviselő) a felelős.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 01. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig köteles vagyok befizetni.

Kérem, hogy amennyiben a fentiek alapján az Ön gyermeke jogosult lesz a 2020/2021-es tanévben

ingyenes tankönyvellátásra, azt a mellékelt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolja!

Dátum: ....................................                                           ..........................................................................................

szülő/törvényes képviselő vagy nagykorú tanuló aláírása

Az alábbi részt az iskola tölti ki! Határozat

A normatív kedvezmény iránti igénylése jogos, a szükséges dokumentumokat határidőre rendelkezésre bocsájtotta, a tanuló ingyenes tankönyvellátásban (normatív kedvezmény) részesül a 2020/21-es tanévben ………………………………… értékben.

Kelt: Sárospatak, 2020. szeptember 01.

                                                                                                   …………………………………..

                                                                                                             igazgató aláírása