Éves foglalkoztatási terv diákotthon

Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon

H-3950 Sárospatak, Arany János u. 5.

ÉVES TANULÓI FOGLALKOZTATÁSI TERV

Diákotthon

2019/2020 – as TANÉV

Készítette: Vinkler Zsolt

Jóváhagyta: Dr. Téglás Zsolt Gábor, igazgató

Sárospatak, 2019. szeptember 01.

ÉVES TANULÓI FOGLALKOZTATÁSI TERV 2019/2020 – as TANÉVRE

Az éves foglalkoztatási terv célja, feladata

A tanulási foglalkozások tartalmát és időkeretét meghatározza: a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet, valamint a kollégiumunk pedagógiai programja.

A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat szervez. A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozáson, továbbá heti egy órában a közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozáson, valamint a tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy órában, szabadon választott foglalkozáson köteles részt venni. A csoportfoglalkozások tekintetében a kollégiumi foglalkozások keretterve határozza meg a kötelezően feldolgozandó témákat és az arra fordítandó időkeretet. A csoportfoglalkozások száma heti 1 óra. A csoportfoglalkozásokat heti 1 alkalommal, lehetőleg állandó időpontban kell tartani. A részletes csoportfoglalkozás-terveket a csoportvezető nevelőtanárok készítik el.

A foglalkoztatási tervben megfogalmazott tevékenységeknek az a feladata továbbá , hogy a kollégium tanulóinak testi, lelki, szellemi, erkölcsi, hitbéli gyarapodását szolgálja az életkori sajátosságok, egyéni eltérések figyelembe vételével.

Az éves foglalkoztatási tervkötelező, és szabadon választható foglalkozásokon alapuló tevékenységeket tartalma. A törvényi előírásoknak megfelelően diákjaink számára heti 13 óra tanulási időt biztosítunk.

Heti 1 óra csoportfoglalkozáson vesznek részt tanulóink.

A csoportfoglalkozások tematikáját a Pedagógiai program tartalmazza, a kötelező és a szabadon választható témák heti lebontását, kerettevét a csoportvezető nevelő készíti el a tanulók véleményének figyelembe vételével.

Heti egy kötelezően választható foglalkozáson minden tanulónk részt vesz.

Az első napon kerül kifüggesztésre a faliújságon a választható foglalkozások listája, melyre a diákok feliratkoznak. Ezek a foglalkozások lehetőséget adnak a feszültségek levezetésére, a gátlások feloldására, önbizalom növelésére. Közösség építő szerepük is van, amely fontos szempont intézményünkben.

Ebben a tanévben 34 fő tanuló 2 csoportban élt a diákotthon szolgáltatásainak igénybevételével.

Tervezett, kötelezően választható tevékenységeink

- Bibliaóra

- sportfoglalkozás

- könyvtárlátogatás

- természetjárás

- informatikai szakkör

További szabadon választható programok

- aktív részvétel és szerepvállalás a gyülekezeti életben

- íjászat

- kerámiázás

- táncház

- szellemi vetélkedő

- sor és váltóversenyek

- városi sportkörökhöz kapcsolódás

- konditerem használata

Nemzeti ünnepeinkről, emléknapjainkról az iskolai megemlékezések keretében kerül sor.

A diákotthonban a faliújságok tartalmazzák az aktuális megemlékezéseket.

Hitélet a diákotthonban

A hó kezdő áhítatok a sárospataki református templomban történnek.

A diákotthon nagyobb rendezvényeit (gólyaavató, karácsonyi ünnepség, végzősök búcsúztatója) az iskolában tartjuk.

A hitéleti tevékenységünk irányítója az iskolalelkész.

A tanulókat segítő foglalkozásaink

Az iskola tanárai adott napokon rendszeresen segítik diákjaink felkészítését, felzárkóztatását.

Pl.:     Hétfő:       matematika, magyar

Kedd:         természettudományok, történelem

Szerda:       német , angol nyelv

Csütörtök: szakmai tantárgyak

Részletes programjainkat a diákotthoni munkaterv tartalmazza.

A diákotthon éves foglalkoztatási tervét a nevelőtestület a tanulók véleményének figyelembe vételével 2019. szeptember 01.-én tartott ülésén elfogadta.

Sárospatak, 2019. szeptember 01.

   …………………………..                                                                        ..……..……………

         Balogh Bettina                                                                                   Vinkler Zsolt

           DÖK vezetője                                                                                        tanár