A tanórán kívüli egyéb foglalkozások, tevékenységek közösségfejlesztési szinterei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások, tevékenységek közösségfejlesztési szinterei

Tehetségkereső, tehetségfejlesztő szakkör, alkotóműhely, érdeklődési kör

Lehetőség szerint, igény alapján szerveződik egy tanévre. Jellemzően azonos évfolyamon tanuló diákok számára szerveződik.

Iskolai sportkör

Lehetőséget biztosítunk valamennyi tanulónak a mindennapos testedzésre az iskola és a diáksport egyesület között megkötött megállapodás szerint. Intenzív sportolási lehetőséget biztosít egyesületi keretben az egyesületi tagok számára.

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálat: egyházi, szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

-     Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele (először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében) ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása

-          A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai.

Az egyik óráról a másikra, az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár mérlegelje az órán elvégzett feladatok mennyiségi és nehézségi foka alapján. Alapelveknek tekintjük, hogy tanulóink felkészülten, a továbblépéshez szükséges tudás birtokában vegyenek részt a tanórákon. Ennek egyik feltétele a rendszeres otthoni, illetve kollégiumi felkészülés.

-          A szaktanár joga, hogy az elsajátítandó tananyag, a csoport összetétele, illetve az elérni kívánt cél ismeretében megszabja a házfeladatok mennyiségét és milyenségét.

-          A házi feladatok formájának igazolni kell az iskolai beszámoltatás formáihoz, az alsó tagozaton hétvégére házi feladat csak indokolt esetben adható.

-          A szaktanár kötelessége, hogy a házi feladatok kijelölésekor figyelembe vegye a tanulók heti kötelező óráinak magas számát.  

Intézményi értékelés

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

 

2017. október 24-én a fenntartóhoz benyújtott intézményi beszámoló ismertetésére és elfogadására került sor.