Éves foglalkoztatási terv diákotthon

Kollégiumi foglakozási munkaterv

 

I. Nevelési-oktatási feladatok

Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok:

- A Nemzeti Köznevelési törvény

- A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja

- A Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Pedagógiai Programja

Célkitűzések a 2020/2021-es tanévre:

 1. )A nevelés területén elért eredmények megőrzése/javítása egységes és következetes nevelőtanári tevékenység megvalósításával, célindikátorok megfogalmazásával, teljesítésével (csoport, egyéni) és az eredmények kiértékelésével.
 2. )A tanulmányi munka segítése, az elért eredmények megőrzése illetve javítása.
 3. )A tanulók egyéni fejlesztési terveiben kitűzött célok elérése, napi szintű számonkérés és segítségnyújtás következetes megvalósítása.
 4. )A tanulószobai foglalkozások tartalmának, hatékonyságának javítása.
 5. )A tanulókkal szemben támasztott elvárások megfogalmazása, egységes követelményállítás és következetesség.
 6. )A Házirend betartatása, a munkaidő hatékonyabb kihasználása a tanulókkal való közvetlen differenciált törődés, foglalkozás céljából.
 7. )Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel való együttműködés színvonalának javítása.
 8. )A feladatok megvalósulásának ellenőrzése, elemzése, értékelése.
 9. )A takarékos szemléletmód folyamatos érvényesítése, az állagmegóvás szinten tartása/javítása.
 10. )A környezetesztétika, környezetkultúra fejlesztése, a környezettudatos magatartás hatékony növelése.
 11. ) DÖK szerepének erősítése, tanulói javaslatok érvényesítése.
 12. )Éves mérés értékelési feladatok teljesítése.

II. Szakmai, pedagógiai feladatok

Pedagógiai feladatok:

Tevékenység Feladat Határidő
Nevelői munka 1.) A tanulók megismerése, egyéni fejlesztésük irányítása, konstruktív életvezetésre nevelés. A tanulók nevelésének tudatos, átgondolt tervezése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
2.) Részvétel az iskolai fejlesztőmunkában 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
3.) Önálló, felelősségteljes, szakszerű és hatékony munkavégzés az eredményesség érdekében 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
4.) Együttműködés a tantestület tagjaival, egyetértés a célokban 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
5.) Szakmai igényesség, a nevelőtanári munka szeretete, és a hivatástudat megjelenítése a mindennapi munkavégzésben 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
6.) Segítő, szakmák képviselőinek bevonása, a tanulók egyéni problémáinak kezelése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
7.) Alkotó, gondolkodó, konstruktív légkör megteremtése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
8.) A tanulók tevékenykedtetése, cselekvő részvétel biztosítása a feladatok megvalósításában. 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
9.) Differenciált személyre szabott egyéni törődés megvalósítása 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
10.) Pozitív egyéni és közösségi minták kiemelése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
Tanulás segítése 1.) A tanulók tanulmányi munkájának folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, értékelése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
2.) A tanuló egyéni eredményességének támogatása, a bukások számának csökkentése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
3.) A tanulmányi munka segítése, az elért eredmények megőrzése/javítása, a tanulók elirányítása a számukra szükséges foglalkozásokra 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
4.) A tanulók felzárkóztatásának és tehetséggondozásának megszervezése és folyamatos működtetése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
Partneri együttműködés 1.) Partneri viszony folyamatos működtetése az osztályfőnökökkel, szülőkkel, diákokkal 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
2.) Szükség szerint családlátogatás, a családokkal való együttműködés eredményesebbé tétele érdekében 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 1.) A kollégiumi foglalkozások alakítása a KNOAP-nak megfelelően Folyamatos
2.)A KNOAP-ból adódó feladatok végrehajtása
Ifjúságvédelmi tevékenység A tehetséges tanulókkal való fokozott törődés 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
A diákönkormányzat hatékony/ aktív működtetése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
Környezeti nevelés Környezettudatos magatartás hatékony működtetése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)
Saját környezet iránti igényesség kialakítása/fejlesztése 2020. szeptember 01.-2021. június 15. (teljes tanév)

III. Havi ütemterv

Augusztus:

Javítóvizsgák

Beköltözés


Szeptember:

Tanévnyitó istentisztelet, beilleszkedés

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Házirend ismertetése

Helyzetfelmérések és elemzések

Tanulási módszerekkel való ismerkedés

Szülői értekezlet

Hulladékgyűjtés

Tanulmányi kirándulás Budapestre

Könyvtárral való ismerkedés

Október:

Film klub

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Hiányosságok pótlása (adminisztráció, felszerelés)

Pecúravató (iskolai szinten)

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Reformáció napja

Differenciált képességfejlesztés bevezetése

Házirend felülvizsgálata, módosítása

Diákönkormányzat ötleteinek megvitatása

Szabadidő programokra javaslattétel

Programok beindítása

November:

Könyvtári foglalkozás

Film klub

Szülői értekezlet

Pályaválasztási kiállítás, Nyílt nap (iskolai szinten)

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Felzárkóztatás folytatása

Tehetség gondozás beindítása

Házi versenyek meghirdetése és lebonyolítása

Szabadidő programok

December:

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Online szalagavató ünnepség

Mikulás ünnepség

Kollégiumi karácsony

Korrepetálások folytatása

Háziversenyek folytatása

Szabadidő programok

Január:

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Félévzárás

Előkészületek az első félév lezárására

Képességfejlesztések folytatása

Háziversenyek

Magyar kultúra napjáról megemlékezés

Szabadidő programok

 

Február:

Könyvtári foglalkozás

Film klub

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

Félév értékelése

Differenciált képességfejlesztések átszervezése

Háziversenyek

Szabadidő programok

Március:

Film klub

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Készülés a szakmai versenyekre

Szabadidő programok

Versenyek

Nőnap

Szülői értekezlet

Megemlékezés a ’48-as szabadságharc

 

Április:

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Felzárkóztatások folytatása

Szabadidő programok

Vay Napok, Épületgépészeti és Gépjárműtechnikai Kiállítás

Versenyek

Május:

Diáknap

Heti egyéni és csoportfoglalkozások

Felkészülés az év végi vizsgákra

Felzárkóztatások folytatása

Versenyek befejezése, eredményhirdetés

Városi kollégiumi ballagás

Iskolai ballagás

Írásbeli érettségi és szakmai vizsgák

Kompetenciamérés

Végzős kollégisták búcsúztatása

Június

Nemzeti Összetartozás Napja

Pünkösd

Pedagógusnap

Szóbeli érettségi és szakmai vizsgák

Tanév értékelése és lezárása